Автор: Alex S, 17.03.2010 21:05:27

SWOT аналіз розвитку туризму та рекреації

Rest4U Публикации Украина Закарпатская обл. Ужгородский район Ужгород SWOT аналіз розвитку туризму та рекреації

 Дослідження туристично-рекреаційного комплексу Закарпаття з використанням SWOT-аналізу

Одним із методів  проведення діагностики розвитку туристично-рекреаційного комплексу на регіональному рівні  є дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища з використанням SWOT- аналізу.  SWOT- аналіз як метод проведення аналітичних досліджень стану об’єкта широко використовується в практиці стратегічного планування і має ряд переваг, які випливають із алгоритму його проведення.  Технологія проведення будь-якого аналізу передбачає поділ об’кта дослідження на окремі складові (елементи) і їх подальше послідовне вивчення. SWOT- аналіз (в перекладі з англійської) - це вивчення сильних і слабких сторін об’кта, можливостей і перешкод на шляшу його розвитку, а також оцінка шляхів підсилення слабких і максимального використання сильних сторін. Крім того, цей вид аналізу передбачає виявлення загроз для розвитку об’кта, які є і можуть виникати в перспективі, та є ідеальним в стратегічному плануванні при формуванні стратегії. SWOT- аналіз виконує ряд функцій, серед яких основними є: - теоретична (збагачення наукових здобутків в сфері стратегічного планування і менеджменту); - прикладна (узагальнення описової частини аналізу стану ТРК регіону, формування стратегії, розробка заходів і завдань для пом’якшення, нівелювання чи ліквідації проблем та загроз в практиці розробки стратегії); - інформаційна (формування баз даних для розробки стратегії, здійснення контролюючої функції в рамках моніторингу реалізації стратегії та коригування останньої).  Нами здійснено SWOT- аналіз розвитку ТРК на регіональному рівні. Окремі фрагменти SWOT- аналізу представлені нижче у табличній формі (див. таб. 1.  )   Таблиця 1. Сильні і слабкі сторони розвитку ТРК Закарпатської області

СИЛЬНІ СТОРОНИ

СЛАБКІ СТОРОНИ

·     наявність рекреаційних територій: загальна площа ландшафтів рекреаційного призначення у Закарпатській області складає 2,6 тис. га, 80% території займають гори ;

·    наявність мінеральних вод: із 36 типів мінеральних вод, наявних в Україні, 32 типи є в Закарпатті, затверджені експлуатаційні запаси мінеральних вод області 3 272 куб. м на добу мають 14 родовищ;

·    розширення мережі природно-заповідного фонду області;

·        привабливі природні умови, гірські озера, лісові комплекси, краєзнавчі парки (заг. площа 130  га);

·    значний прогрес в інфраструктурі охорони довкілля, зниження величини викидів від стаціонарних забрудників і автотранспорту;

·   велика кількість унікальних туристично-рекреаційних об’єктів (замки, церкви, пам’ятки архітектури тощо);

·        унікальні природні та туристичні ресурси для розвитку туризму (“Центр Європи”, “Синевірське озеро”, “Долина нарцисів”);

·    наявність природних умов для розвитку гірськолижного, водного, велотуризму, сільського зеленого туризму та туризму за інтересами (мисливства, рибальства тощо);

·     існують об’єкти, які вико­­рис­товуються для спелеотуризму;

·     інтенсифікація туристичної діяльності, зростання потоків іноземних туристів;

·   наявність мережі санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв, баз від­починку;

·       проведення масштабного капітального ремонту закладів рекреаційної сфери (протягом минулого року кожен другий санаторно-оздоровчий заклад перебував на капремонті).

·         незадовільний стан ґрунтів через втручання в екосистему Карпат;

·       самовільна, несанкціонована вирубка лісових насаджень;

·          погіршення якості підземних вод;

·    низький рівень знешкодження токсичних відходів: знешкоджується  значно менше, ніж виробляється (із 36 тис. тон відходів, що виробляється щороку знешкоджується тільки 15 тис. тон);

·      відсутність полігонів і місць захоронення для токсичних відходів;

·          значне забруднення річок;

·    ріст забруднення вихлопними газами та збільшення шуму у зв’язку із розвитком транскордонного співробітництва;

·     брак водостічних споруд та каналізацій на значній частині території області;

·      незадовільний стан пам’яток природи, історії, культури, архітектури;

·    низький рівень розвитку туристичної інфраструктури;

·          недостатня кількість розроблених туристичних маршрутів в межах області;

·          погана доступність до об’єктів спелеотуризму;

·   недостатня кількість об’єктів готельного господарства;

·       недостатній рівень благоустрію озер і рік для туристичних потреб;

·    погане пристосування для потреб спеціалізованого туризму (дельтапла­неризм, байдарки);

·        недостатня кількість туристичного товару;

·        неточність інформаційного забезпе­чення для туристів;

·     низький рівень матеріально-технічної бази рекреаційної сфери;

·       невідповідність якості рекре­аційних послуг міжнародним стандар­там.

Крім сильних і слабких сторін розвитку ТРК на регіональному рівні нами були оцінені внутрішні і зовнішні можливості та обмеження діяльності туризму і рекреації в Закарпатській області (див. табл. 2). 

Таблиця 2.  Можливості і обмеження розвитку ТРК Закарпаття

Зовнішні

МОЖЛИВОСТІ

ОБМЕЖЕННЯ

·                    застосування технології стратегічного моделювання державного управління розвитком ТРК регіону;

·                    розвиток транскордонного співробітництва у ТРК регіону;

·                    вихід туристичного і рекреаційного бізнесу на міжнародний ринок;

·                    залучення інвестицій у модернізацію ТРК Закарпаття;

·                    використання світового досвіду в дослідженні, організації і управлінні ринку туристично-рекреаційних послуг;

·                    дослідження та ефективне вико­рис­тання турис­тично-рекреацій­ного потенціалу Закарпаття;

·                    проведення науково-обгрунто­ваного економічного зонування рекреаційних територій Закар­патської області.

·                    недосконале податкове законо­дав­ство;

·                    обмежене бюджетне фінан­су­вання;

·                    наявність адміністративних бар’є­рів на шляху становлення та розвитку ТРК Закарпаття (реєстрація, ліцензування, сертифікація, регулювання орендних відносин);

·                    відсутність механізмів реалізації державної політики щодо підтримки туристичного бізнесу;

·                    орієнтація іноземних партнерів, головним чином, на експлуатацію мінерально-сировинних ресурсів регі­о­ну;

  Внутрішні

МОЖЛИВОСТІ

ОБМЕЖЕННЯ

·          розвиток страхових відносин у туристично-рекреаційному бізнесі регіону (гарантійна підтримка);

·          діяльність кадрових агенцій на території регіону;

·          зменшення регуляторного тис­ку;

·          покращення технології обслу­говування рекреантів і туристів;

·          потенційні можливості з малими затратами  створити нові робочі місця в туризмі (створення одного робочого місця в туризмі у 20 разів дешевше, ніж у промисловості).

·          неспроможність прийняття узгоджених рішень на різних щаблях влади;

·          недосконалі можливості прийняття зовнішньої фінансової допомоги (брак знань, досвіду і інституційних можливості);

·          недооцінка значення туризму для розвитку регіону;

·          низький рівень підготовки управлінських кадрів;

·          складність інвестиційного клімату;

·          зростання масштабів діяльності підприємств туристичного бізнесу у “тіньовому” секторі.

Проведений SWOT- аналіз засвідчує, область має потужний потенціал для здійснення більшості видів туристично-рекреаційної діяльності, використання якого суттєво лімітується низкою обмежень, для подолання яких слід обрати чітку стратегію.

Напрямки реформування туристично-рекреаційного комплексу Закарпаття

Наступним етапом SWOT- аналізу є оцінка шляхів підсилення слабких і максимального використання сильних сторін досліджуваного явища.

Оскільки стратегічні орієнтири рефор¬му¬вання господарства Закарпатської області відводять сферам санаторно-курортного ліку¬ван¬ня, оздоровлення, туризму та відпочинку роль однієї з пріоритетних із зайняттям у ма¬й¬бутньому ключових позицій в господарському комплексі регіону, реформування сана¬торно-курортного комплексу вже сьогодні вимагає реалізації таких заходів (за напрямами), як:

Туризм:

- формування на базі основних туристичних центрів, курортів та регіонів від¬по¬чинку єдиної системи туристично-рекреаційних зон Закарпатської області, у яких є мож¬ли¬вість надавати повний комплекс послуг для туристів (включаючи проживання, харчу¬вання, культурно-побутове обслуговування, транспортне обслуговування,  розваги, екс¬кур¬сійне обслуговування, довідково-інформаційне забезпечення). Тип і функціональні особливості кожної з туристично-рекреаційних зон залежатимуть, у першу чергу, від наявного там туристичного потенціалу ? історико-культурного чи природного;

- створення нових туристичних продуктів (туристичної пропозиції) Закарпаття різнопланового тематичного характеру (з охопленням таких елементів, як розміщення, транспорт, послуги гіда, перекладача, а також оглядом визначних пам’яток, відвідин музеїв, театрів, фестивалів, художніх салонів, вернісажів, галерей тощо), розрахованих на різні сегменти туристичного ринку;

- активізація проведення культурних акцій і заходів та популяризації регіону як бази конгресово-виставкового та ділового туризму задля підвищення заповнюваності готелів і покращення туристичної активності в області у несезонний період;

- розвиток видових туристичних ринків:

а) сільського туризму:

- визначення пілотних районів для розвитку сільського туризму;

- запровадження реєстру власників агроосель області;

- розробка критеріїв оцінки категорії агроосель;

- проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів,  презентацій з питань розвитку сільського туризму.

б) гірськолижного туризму:

- проведення зонування і проектування територій, перспективних для розвитку гірськолижного туризму;

? сертифікація існуючої гірськолижної інфраструктури;

- оснащення гірськолижних центрів сучасною транспортною інфраструктурою (підйомники, канатно-крісельні дороги і т.ін.).

Санаторно-курортний комплекс:

- розробка Генеральних планів курортів і курортних територій, їх узгодження із Генеральною схемою планування території України та схемою планування території Закарпатської області;

- вивчення існуючих і потенційних можливостей промислового освоєння свердловин мінеральних вод з високими дебіторськими запасами і створення на їх базі підприємств (ліній) по розливу мінеральних вод;

- проведення інвентаризації матеріально-технічної бази рекреації та об’єктів незавершеного будівництва на територіях курортів;

- проведення комплексу природоохоронних заходів з метою покращення екологічної ситуації в курортних місцевостях, здійснення постійного моніторингу природних територій курортів.

Короткотривалий відпочинок:

- проведення інвентаризації існуючих рекреаційних територій для корот¬ко¬тер¬мінового відпочинку та закладів розміщення короткотермінового перебування;

- аналіз потреб в рекреаційних територіях для кожного з великих промислових центрів області з метою забезпечення населення місцями короткотривалого відпочинку; відведення спеціальних територій для короткотермінового відпочинку у містах та при¬міських зонах;

- облаштування місць масового відпочинку у виділених мальовничих лісових ділянках, на берегах річок і озер; створення в рекреаційних зонах мережі доріг, стежок, спеціальних маркованих туристичних, спортивних, екологічних маршрутів;

- розробка та проведення комплексу заходів із збереження та очищення водойм на території області, придатних для розвитку туризму та відпочинку вихідного дня;

- створення мережі рекреаційних куточків поблизу автомагістралей та обла¬шту¬вання їх місцями для відпочинку, стоянками для автомобілів, дитячими майданчи¬ками для ігор, наметовими містечками, місцями для заготівлі та складування дров, сміттє¬збірниками, вбиральнями тощо;

- впорядкування територій, виділених під малі форми приміської рекреації (дач, садово-городніх кооперативів) та ін..;

Готельне господарство:

- проведення інвентаризації об’єктів готельного господарства області за такими параметрами, як наявність та комфортність підприємств, їх рентабельність, цінова політика, характер клієнтури та ритмічність завантаженості з метою комплексного аналізу структурної відповідності наявної пропозиції та існуючого і потенційного попиту на місцевий готельний продукт;

- розбудова мережі готелів рівня 4-5 зірок у головних туристичних і курортних центрах; готелів середнього класу рівня 2-3 зірок, розрахованих на середнього туриста; дешевих готелів для обслуговування масового клієнта та розвитку молодіжного туризму;

- розвиток мережі малих приватних готелів сімейного типу уздовж туристичних маршрутів сільського (зеленого) та екологічного туризму, шляхів міжнародних транспортних коридорів, які проходять територією області;

- проведення сертифікації та ліцензування готельних послуг, тощо;

Туристична транспортна інфраструктура:

- розробка генеральної схеми транспортного забезпечення туристичних маршрутів і об’єктів в ув’язці з міжнародною транспортною мережею, з розрахунками потужності видів транспортних мереж та з урахуванням прогнозованих потоків туристів;

- ремонт та облаштування автошляхів, оснащення їх сучасними технічними засобами організації та безпеки руху, доведення їх стану до міжнародного рівня;

- розбудова міжнародних транспортних коридорів та пунктів перетину держав¬ного кордону (відтинки міжнародної концесійної автомагістралі Мадрид-Дрезден-Кра¬ків-Київ, автотраси Чоп-Київ);

- будівництво і реконструкція під’їзних шляхів до сільських та віддалених гірських населених пунктів, що визнані перспективними з точки зору рекреаційного і туристичного бізнесу;

Сервісне забезпечення курортно-туристичних центрів:

- облаштування територій курортів і туристичних центрів об’єктами санітарії та гігієни (громадські вбиральні, лазні, сауни);

- проведення робіт з модернізації водо-каналізаційних і теплових систем курортів і туристичних центрів області;

- забезпечення рекреаційних закладів якісним телекомуніка¬цій¬ним зв’язком;

Система кадрового забезпечення сфери туризму і рекреації:

- підготовка висококваліфікованих кадрів для рекреаційно-туристичного комплексу,  для чого слід створити нові учбові заклади або відкрити нові спеці¬альності у існуючій системі державної та недержавної освіти в області, формувати наукові кадри для проведення науково-дослідних робіт у цій сфері, налагодити міжнародне співробіт¬ництво для підготовки та обміну досвідом працівників;

- систематична підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації існуючих кадрів рекреації та туризму (навчання, тренінги, курси, семінари, стажування, учбово-рекламні поїздки тощо) за спеціальностями: менеджмент курортної сфери; фінансовий та правовий менеджмент в туризмі; менеджмент екологічного та агротуризму, менеджмент з інформаційних технологій, автоматизованих систем та засобів мережевих комунікацій у туризмі);

- видання підручників та навчальних посібників з туризму, готельної справи, ресторанного бізнесу тощо.

Маркетингова діяльність, рекламне та інформаційне забезпечення:

- проведення рекламних та PR-кампаній у вітчизняній і зарубіжній пресі, на радіо і телебаченні з метою формування іміджу Закарпаття як одного з най¬спр謬ят¬ливіших для розвитку санаторно-курортного лікування та відпочинку;

- створення комплексної мобільної експозиції туристичних можливостей Закарпаття для представлення її на туристичних виставках, ярмарках, форумах  в Україні та за кордоном;

- сприяння створенню інформаційно-туристичних центрів, рекламно-інфор¬мацій¬них пунктів на митних переходах, залізничних та автовокзалах тощо;

- підготовка, друк і розповсюдження серії рекламно-інформаційних довідників та путівників “Закарпаття туристичне”, “Закарпаття агротуристичне” “Гірськолиж¬ний туризм та відпочинок у Закарпатській області” тощо ;

- створення рекреаційних сайтів і порталів в мережі Інтернет (забезпечення доступу до необхідної та різнопланової інформації про об"єкти, суб"єкти та послуги рекреаційної сфери області з можливостями вибору та замовлення потрібних послуг);

- удосконалення регіональної статистики туризму (перегляд статистич¬ної мето¬дології та практики в сфері рекреаційної діяльності відповідно до вимог міжнародних статистичних стандартів та рекомендацій міжнародних організацій).

Організаційно-управлінське забезпечення туристичної галузі:

- подання та сприяння реалізації законопроектів, лобіювання питань децентра¬лізації у сфері регулювання розвитку туристичної індустрії в області;

- підготовка пропозицій щодо делегування органам управління туризмом у складі облдержадміністрації  чи іншим уповноваженим структурам на території області права на видачу ліцензій суб’єктам туристичного підприємництва Закарпаття (відпо¬відно до ст. 13 ЗУ “Про туризм”);

- підготовка рекомендацій щодо удосконалення існуючої нормативно-правової бази туризму з питань оподаткування, захисту та безпеки туристів, страхування, спро¬щення візового режиму, процедур прикордонного і митного контролю туристів і транс¬портних засобів, що їх перевозять;

- підвищення ефективності функціонування закладів санаторно-курорт¬ної сфери шляхом створення більш сприятливих умов господарювання; зниження податко¬вого тиску; надання їм більшої фінансової незалежності запровадження гнучких систем платежів за природні, в тому числі рекреаційні, ресурси;

- проведення сертифікації туристичних послуг та послуг підприємств харчу¬вання, які діють в закладах розміщення;

- стимулювання створення громадських організацій та об’єднань туристичних підприємств для захисту колективних інтересів виробників туристичного продукту та коор¬динації господарської діяльності на місцевому, обласному та державному рівнях.

Покращення інфраструктури і обслугову¬вання по кожній з зазначених вище головних компонент туристичної індустрії у Закарпатській області, таких як: готельне господарство, санаторно-курортна сфера, сфера відпочин¬ку, туристичне та екскурсійне обслуговування і створення нових туристичних маршру¬тів, транспортна доступність, підприємства харчування, інформаційне обслуговування ту¬рис¬тів, система просування туристичного продукту області на регіональні ринки, кад¬ровий потенціал, розвиток виставкової діяльності, проведення масових культурно-видо¬вищних та релігійних заходів неминуче призведе до зростання показників розвитку туристичного комплексу регіону.

 

 Молнар Олександр


Для добавления своих фотографий пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесьКомментарии

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь

Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, которые прямо или косвенно имеют отношение к опубликованной информации. Проявляйте также уважение и толерантность к своим собеседникам даже в том случае, если Вы не разделяете их мнение.
   Отменa

Смотрите также


Белая Дева до сих пор блуждает по Ужгородскому замку!

Опубликовано: 08.08.2011 19:52:18
Закарпатская обл.Ужгородский районУжгород

Столица Закарпатья – Ужгород - самый малочисленный областной центр Украины. В нем проживает чуть более 115 тыс. человек.

Закарпатські легенди

Опубликовано: 30.05.2010 17:45:29
Закарпатская обл.Ужгородский районУжгород

Червона гора біля Хуста Жив собі колись цар і була в нього гарна донька. Коли вона підросли, то покохала бідного хлопця.

Welcom Transkarpathien

Опубликовано: 27.10.2009 13:38:53
Закарпатская обл.Ужгородский районУжгород

Transkarpathien (oder Zakarpatska Oblast) ist einzige Oblast in der Ukraine, die sich zwischen den Gebirgsketten befindet.Добавление фотографийCopyright 2008-2022, rest4u.com.ua


Сделано в DesignIt!

Туристический портал Rest4u.com.ua - наиболее полная и достоверная информация об отелях, частных усадьбах, санаториях Закарпатья, Карпат, Крыма.

Выбирая отдых в Украине , Карпатах , Закарпатье , Крыму на туристическом портале Rest4u.com.ua Вам предложат наиболее оптимальный вариант отдыха, который удовлетворит любые запросы и вкусы туриста. Используя систему on-line бронирования Вы сможете получить скидки на проживание и питание в лучших санаториях , отелях и здравницах в любом из курортов Украины.

Пересылая фотографии, тексты и другие материалы, отправители гарантируют наличее у них личных неимущественных и исключительных имущественных авторских прав, а также самостоятельно несут ответственность за нарушение прав третьих лиц. Копирование материалов разрешено при наличии видимой ссылки на сайт Rest4u.com.ua.

Авторизация

 


Я не могу зайти в свой аккаунт
Центр помощи